ហ្គេមអនឡាញ OPTIONS

ហ្គេមអនឡាញ Options

ហ្គេមអនឡាញ Options

Blog Article

សកម្មជនចលនាមាតាធម្មជាតិបង្ហាញបញ្ហាប្រឈមនិងសមិទ្ធផលនៃកិច្ចការការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជា

មាន​ទ្រព្យ​សម្បតិ្ត​ និង​ការ​អស់​ទ្រព្យសម្បត្តិ

អ្នកគាំទ្រ ការប្រកួតជល់មាន់ តែងតែលើកឡើង អំពីសារៈសំខាន់នៃវប្បធម៌ និង សាសនា ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ ការបន្តមានកីឡានេះ ។ ទោះបីជាការពិត ដែលថាការជល់មាន់ត្រូវបាន ហាមឃាត់នៅ ក្នុងប្រទេសជាច្រើន ក៏ដោយ ក៏វានៅតែបន្តកើត មាននៅក្នុង សហគមន៍ជាច្រើន និង ក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្ស ចម្រុះជាច្រើននៅតាមប្រទេសនីមួយៗ ។

Your browser isn’t supported any longer. Update it to have the finest YouTube practical experience and our hottest features. Find out more

Your browser isn’t supported anymore. Update it to get the greatest YouTube knowledge and our most recent functions. Learn more

You're employing a browser that may not supported by Fb, so we've redirected you to a simpler Variation to supply you with the best working experience.

 សំណួរធម្មតាមួយចំនួនដែលយើងពិតជាមាន៖

កាល​បើ​យើង​ច្រណែន​នឹង​អ្នក​ដទៃ ឈ្មោះ​ថា​យើង​ចង់​បាន​សេចក្ដី​សុខ​ពី​អ្នក​ដទៃ ចុះ​បើ​អ្នក​ដទៃ​នោះ​មិន​មានសេចក្ដី​សុខ​សម្រាប់​ខ្លួន​គាត់​ផ្ទាល់​ផង តើ​មាន​សេចក្ដី​សុខ​ ឯ​ណាសម្រាប់​ប្រគល់​ឲ្យ​យើង?

It appears like you were misusing this element website by going too speedy. You’ve been temporarily blocked from using it.

សម្គាល់ : ជ្រើសរើសដោនឡូតដែលនៅជិតអ្នកបំផុត

រំលង​និង​ចូល​ទៅ​ទំព័រ​រចនាសម្ព័ន្ធ​

ការប្រកួតមាន់ជល់ គឺជាកីឡាមួយប្រភេទ ដោយការប៉ះពាល់ដល់ រាងកាយដល់គ្នា ទៅវិញទៅមកដោយ ការជល់គ្នា ដែលពេលខ្លះ ត្រូវបានពង្រីកដោយ ការបន្ថែមធាតុដែកទៅ នឹង ខ្នាយធម្មជាតិរបស់មាន់ ។

ប្រសិនបើ មាន់ណាមិនស៊ូ ដេកដកដង្ហើម ឬ រត់ចេញពីការប្រកួតវា នឹងត្រូវចាត់ទុកថាចាញ់។

You are using a browser that may not supported by Fb, so we have redirected you to a less complicated version to supply you with the greatest experience.

Report this page